Green Hospital Project


一年前、病院関係の菜園活動を一緒にしていた仲間の声かけに賛同し、プロジェクトをはじめました。一年前、病院関係の菜園活動を一緒にしていた仲間の声かけに賛同し、病院や施設に緑の力を届け、緑が良い状態に維持される形をサポートしていくプロジェクトをはじめました。まだまだ模索しながらですが、歩みはとめず、共有する仲間を全国に広げたいという思いでいます。
将来、ホスピタルガーデナーという職種があたりまえになったらな、植物の仕事は自然生き物と関わること、終わりはない大切な必要な仕事として理解していただけるように、希望の職種にできたらという思いも湧いてきました。


車椅子から見る景色は想像とはちがっていて、、、 好きな方向を見渡せる健常者と、首が回せない患者さまとは、感じ方、受け取り方、、、体験は大切でした

 

https://www.facebook.com/greenhospital.jp/?__tn__=kCH-R&eid=ARBb4c3lb9WZm-TGAzhyTbM6mMciEk1KAHDUVp3Y6eUg3VHvNf-1cHA12BEwhFyBnqw1kQwMMN8jJ5fj&hc_ref=ARR9Q-BX80X7RNdnfbzNjzmCJplWYoZyMT5GC1AzeSS6w69-_oF7F9X9wIQU02eTOJI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDLGrB0hwy6mMDKIVMawGHbKzpXQm_-nwBaH2-h3FcpuxFVn743g7k8GKjBvr4PqKzNFhzGslCvOjyrphfLx15MHnovuQPit8DLeDIHajadzjk17jfyLvJPdwpKdowVnY917zt5JE_842YByCBSIw057Qt0fF3VLMaSC9mO20g0XkaA6cKtHzS90e4F2c3feWvwL-o5pzlwRDpoqH6nAJVXb97GlZNaFH2fQPwmtoXCY0cme8UBhowjYy93FpaV8uCXI-XSqDZ243yKCGEkcQrUkTIcam4rMTf2i3MNNIdGwngLsYJwFzwWysRRfi5KF-_frbJ8DFstHV3kqhTMB0N6